2022

[Lý Thuyết] Bài 3 Nâng cao chất lượng ảnh (P2) - Image enhancement (P2)

Loạt bài học thuộc series IPCV


[Lý Thuyết] Bài 2 Nâng cao chất lượng ảnh (P1) - Image enhancement (P1)

Loạt bài học thuộc series IPCV


[Lý Thuyết] Bài 1 Giới thiệu về xử lý ảnh và thị giác máy tính (computer vision)

Loạt bài học thuộc series IPCV


2021

[Thực hành] Bài 18 Phân cụm k-Means - k-Means Clustering

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 17 Phân cụm k-Means - k-Means Clustering

Loạt bài học thuộc series AML


[Thực hành] Bài 16 Mạng thần kinh nhân tạo - Artificial Neural Network

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 15 Mạng thần kinh nhân tạo - Artificial Neural Network

Loạt bài học thuộc series AML


[Thực Hành] Bài 14 Máy vector hỗ trợ - Support Vector Machine

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 13 Máy vector hỗ trợ - Support Vector Machine

Loạt bài học thuộc series AML


[Thực Hành] Bài 12 Cây quyết định - Decision Tree

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 11 Cây quyết định - Decision Tree

Loạt bài học thuộc series AML


2020

[Lý Thuyết] Bài 9 Phân loại Naïve Bayes - Naïve Bayes classifier

Loạt bài học thuộc series AML


[Thực Hành] Bài 10 Phân loại Naïve Bayes - Naïve Bayes classifier

Loạt bài học thuộc series AML


[Thực Hành] Bài 8 Hồi quy Logistic - Logistic Regression

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 7 Hồi quy Logistic - Logistic Regression

Loạt bài học thuộc series AML


[Thực Hành] Bài 6 Hồi quy tuyến tính - Linear Regression

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 5 Hồi quy tuyến tính - Linear Regression

Loạt bài học thuộc series AML


[Thực Hành] Bài 4: Tiền xử lý dữ liệu - Pre-process data

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 3: Các bước cơ bản để giải quyết một bài toán ML

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 2: Các bước cơ bản để giải quyết một bài toán ML

Loạt bài học thuộc series AML


[Lý Thuyết] Bài 1: Giới thiệu về Machine Learning và Deep Learning

Loạt bài học thuộc series AML