[Lý Thuyết] Bài 11 Cây quyết định - Decision Tree

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một ML model phi tuyến tính (non-linear) có thể sử dụng cho cả bài toán phân loại (classification) và hồi quy (regression) đó là cây quyết định - ...

[Thực Hành] Bài 10 Phân loại Naïve Bayes - Naïve Bayes classifier

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài học này chúng ta sẽ thực hành triển khai huấn luyện (training) một Naïve Bayes model cho bài toán phân loại (classication) dữ liệu nhé. * Các bài thực hành đều sử dụng Python 3. Import ...

[Lý Thuyết] Bài 9 Phân loại Naïve Bayes - Naïve Bayes classifier

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về một supervised ML model phi tuyến tính (non-linear) sử dụng trong các bài toán phân loại (classication) được gọi là phân loại Naïve Bayes. Phân phối chuẩn...

[Thực Hành] Bài 8 Hồi quy Logistic - Logistic Regression

Loạt bài học thuộc series AML

Chúng ta sẽ cùng thực hành triển khai huấn luyện (training) một Logistic Regression model cho một bài toán dự đoán thu nhập của người trưởng thành nhé ! * Các bài thực hành đều sử dụng Python 3. ...

[Lý Thuyết] Bài 7 Hồi quy Logistic - Logistic Regression

Loạt bài học thuộc series AML

Qua bài 4 và 5 chúng ta đã tìm hiểu và thực hành về Supervised ML model đầu tiên - Linear Regression model, nhằm giải quyết các bài toán regression. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Logistic Regres...

[Thực Hành] Bài 6 Hồi quy tuyến tính - Linear Regression

Loạt bài học thuộc series AML

Chúng ta sẽ cùng thực hành triển khai huấn luyện (training) một Linear Regression model cho một bài toán dự đoán giá nhà nhé ! * Các bài thực hành đều sử dụng Python 3. Import tập dữ liệu Tập dữ...

[Lý Thuyết] Bài 5 Hồi quy tuyến tính - Linear Regression

Loạt bài học thuộc series AML

Qua 3 bài đầu tiên về những khái niệm cơ bản trong ML, chúng ta đã biết có hai loại bài toán trong học giám sát (Supervised ML) đó là: regression và classification. Trong bài học ngày hôm nay chún...

[Thực Hành] Bài 4: Tiền xử lý dữ liệu - Pre-process data

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài thực hành đầu tiên thuộc series AML, chúng ta sẽ làm quen với các bước cơ bản như import tập dữ liệu (dataset), tiền xử lý (pre-process) dữ liệu. * Các bài thực hành đều sử dụng Python 3...

[Lý Thuyết] Bài 3: Các bước cơ bản để giải quyết một bài toán ML

Loạt bài học thuộc series AML

Trong bài 2 chúng ta đã điểm qua hai bước đầu tiên khi giải quyết một bài toán ML, ở bài tiếp theo này, chúng ta sẽ điểm qua những bước còn lại nhé ! Source: houseofbots.com Huấn luyện ML model (...

[Lý Thuyết] Bài 2: Các bước cơ bản để giải quyết một bài toán ML

Loạt bài học thuộc series AML

Như vậy trong bài 1 chúng ta đã cùng điểm qua những khái niệm đầu tiên về ML, để bắt tay giải quyết bài toán bằng ML chúng ta cần trải qua những bước gì ? Source: houseofbots.com Thu thập dữ liệu...